APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016

«±ÉõÀ j¸Àªïð ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï(PÉJ¸ïDgï¦)(¥ÀÄgÀĵÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 47/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17 , ¢£ÁAPÀ:15/09/2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Select list.

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016

POST NAME: SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016

News & Events
Final Select List.
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016, (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Provisional Selection List
Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Viva Voce Select list
Due to administrative reasons the Viva-Voce scheduled to be held from 02/03/17, 03/03/2017 & 06/03/2017 fo the post of Spl.RSI- KSRP is postponed. The next date will be intimated in due course.
Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016, (Download from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Final Answer Key
Viva Voce is fixed on, 02/03/2017, 03/03/2017 & 06/03/2017, shortly call letter will be uploaded.
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 08-Jan-2017
Written Examination Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
ET-PST Schedule ground name has been changed from (Belagavi, DAR Ground , Belagavi ) to (KSRP,Parade Ground, 2nd Bn, Jambotti road,VTU Campus Post,Mache-590018 )and Re-Generate the call letter for 08.12.2016 & 09.12.2016 Candidates Only
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
ET / PST Call letter has been uploaded for SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2016, Download (from My Applications) and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter.
Due to continuous bank holidays many candidates have not been able to pay the application fee through bank challan and therefore there was lot of demand from the aspirants to extend the date for accepting the applications for the posts of PSI (Civil), RSI (CAR/DAR), Spl. RSI (KSRP) and PSI (Wireless). Hence, the Last date for generating online application has been extended from 13.10.2016 to 18.10.2016 and the last date for payment of fee has also been extended from 14.10.2016 to 19.10.2016. All the eligibility criteria remain the same.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
19 / 09 / 2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/ 10 / 2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
19 / 10 / 2016
 
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SRSI (KSRP) GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

13 / 10 / 2016

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
13-10-1995
Before
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
13-10-1990 After 12/10/1990 and before 14/10/1995 and after
BORN BETWEEN 13.10.1990 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
13-10-1995 Before 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
13-10-1988 After 12/10/1988 and before 14/10/1995 and after
BORN BETWEEN 13.10.1988 AND 13.10.1995(BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
13/10/1981 12/10/1981  
BORN BETWEEN 15.09.1981 AND 15.09.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
19/09/1976 19/09/1976  
BORN BETWEEN 15.09.1976 AND 13.10.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 13/10/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

SRSI (KSRP)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

SRSI (KSRP)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

SRSI (KSRP)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE
(MEN & WOMEN) & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI
(KSRP)
2KM Run 10 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput (7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 170 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE ( MEN & WOMEN ) & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SRSI (KSRP) 400 Mtrs Run for Women &
Exservicemen
2 Minutes
400 Mtrs Run for Inservice women 2:30 Minutes
1km Run for Inservice Men 4 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
For Women & Exservicemen : 2.50 Mtrs
For inservice Women : 2 Mtrs
For Inservice Men : 3.20 Mtrs
For Women & Exservicemen : 0.90 Mtrs
For inservice Women : 0.80 Mtrs
For Inservice Men : 1 Mtrs
Shotput For Women : 4 KG : 3.75 Mrts
For inservice Women : 4 KG : 3.50 Mtrs
For Inservice Men : 7.26 KG : 4.50 Mtrs
For Exservicemen : 4 KG : 3.75 Mtrs
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT For Women : 158 cm
For inservice Women : 157cm
For Inservice Men : 168cm
For Exservicemen : No height
CHEST
(For Men Only)
86 Cms - When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
– For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. PÀ®§ÄgÀV, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

The Details Of Vacancies In SRSI (KSRP)

Sl No Post NON HK Region Reserved Posts Total
01 SRSI-KSRP Direct In-service Ex-servicemen
MEN MEN MEN
21 03 04 28